Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

30. 8. 2019

1. Údaje o zařízení
Právní subjekt: Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321, 551 01
                        IČO: 71008063
                        Tel.: 491 812 460
                        e-mail:  ms.jaro@seznam.cz
                        webové stránky: ms-jaromer.estranky.cz
                        ředitelka školy: Mgr. Šárka Čechová
                        Zřizovatel: Město Jaroměř

Odloučené pracoviště:        Mateřská škola Lužická 321, Jaroměř 551 01
                                           Tel.: 491 812 460
                                           e-mail: msluzicka@seznam.cz
               
Vedoucí zařízení: Ludmila Vrabcová, zástupkyně ředitelky pro pracoviště MŠ Lužická

Typ:                               MŠ s celodenním provozem
Stanovená kapacita:     80 dětí
Provozní doba:             6.00 – 16.30 hod.
Počet tříd:                     3

2.    Režimové požadavky
       
Režim dne je částečně stanoven, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na dobu nezbytně nutnou.

Příchod dětí do MŠ: nástup dětí v době od 6.00 do 8.00 nebo po domluvě i během dopoledne. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně je předat učitelce. Nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně. Před známou nepřítomností omlouvají rodiče dítě předem.

Spontánní hry: probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti: probíhají v průběhu celého dne formou individuálních, skupinových či frontálních činností, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

Pohybové aktivity: zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, didakticky cílené pohybové činnosti, využívání tělocvičny MŠ, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku, lyžařský výcvik a další sezónní činnosti,  předplavecký  výcvik.

Sledování televize a videa: Televize je využívána pouze v případě nepříznivého počasí, maximálně 1 x měsíčně v délce  30ti minut – jako zprostředkovatel pohádkových videí.  Dětem jsou jinak nabízeny v rámci výchovně vzdělávacích činností  didakticky zaměřené projekty a pořady na interaktivní tabuli.

Pobyt venku: Provádí se v herně, na školní zahradě, na vycházce – vždy v bezpečném prostředí. Ranní cvičení provádí předškoláci denně různými formami, sezónně využívají přilehlou terasu, školní zahradu. Mladší děti cvičí také denně, cvičí ve vyvětraných prostorách. Pokud je nepříznivé počasí, zařazujeme pohybové činnosti uvnitř budovy navíc.
Probíhá od 9.30 hod. – do 11.15 hod. (11.30hod., 11.45.hod), minimálně dvě hodiny venku. Nejstarší děti od podzimu do zimy a opět od jara do prázdnin provozují tzv.„Batůžkové výlety“, kdy zhruba 1x týdně absolvují cílené pěší výlety po blízkém i vzdálenějším okolí.
V létě děti tráví pobyt venku od rána, nejstarší děti venku i svačí (terasa)
Zahrada je dostatečně prostorná, nabízí možnost k různorodým aktivitám:
-    Velký travnatý prostor na pohybové hry, míčové hry
-    Tři pískoviště dostatečně od sebe vzdálená, aniž by se děti vzájemně rušily
-    Asfaltové cesty k jízdě na koloběžkách
-    Prolézací prvky
-    Tabule na venkovní kresbu
-    Dřevěný domeček 2x

Spánek, odpočinek, klidové činnosti: Probíhá od 12.00hod. – 13.00hod/ 13.45 hod. – podle věku. Respektujeme individuální potřeby dítěte, proto rozlišujeme spánek a odpočinek dětí.
Spánek probíhá především ve stabilní ložnici I. třídy Berušek.  Spánek trvá asi 1.45 minut.
Nestabilní ložnice v 1.patře   pro děti ze II. a III.třídy slouží k odpočinku do 13.00hod., pak následují klidové činnosti ve třídě.

Režimová opatření: Sprcha umístěná v 1.patře je využívána  dětmi ze všech tříd. Pro třídu  Kytiček jsou k dispozici pouze 4 WC, ale režim dětí při využití hygienického zařízení je přizpůsoben tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví dětí. Děti jsou na hygienická zařízení pouštěna výhradně po skupinkách, nikdy ne hromadně. Pokud je nutné použít sprchu, je vždy nápomocná asistentka pedagoga nebo uklízečka.

3.    Organizace školního stravování

Strava je připravována v mateřské škole. Výdej probíhá na třídách, dle následujícího rozpisu:

Přesnídávka    Berušky         8.30 hod (výdej probíhá v jídelně Berušek)
                        Kytičky         8.30 hod (výdej probíhá ve třídě Kytiček)
                        Koťátka         8.45 hod (výdej probíhá ve třídě Koťátek)

Oběd               Berušky        11.35 hod (výdej probíhá v jídelně Berušek)
                        Kytičky        11.15 hod (výdej probíhá ve třídě Koťátek)
                        Koťátka        11.45 hod (výdej probíhá ve třídě Koťátek)


Svačina            Berušky        14.00 hod (výdej probíhá v jídelně Berušek)
                        Kytičky        14.00 hod (výdej probíhá ve třídě Kytiček)
                        Koťátka        14.00 hod (výdej probíhá ve třídě Koťátek)


Pitný režim: samoobslužný, v nabídce jsou vitamínové nápoje, ovocné šťávy, minerálky. K tomu účelu slouží volně přístupné barely ve všech třídách.


4. Způsob nakládání s prádlem  

Výměna prádla: Ručníky: - 1x týdně
                         Pyžamka: - 1x týdně
                         Lůžkoviny: - 1x za tři týdny
V případě potřeby se výměna provádí ihned, výměnu zajišťují provozní zaměstnanci MŠ.

Způsob praní: Prádlo je odváženo do prádelny v jiné MŠ, kde se pere pro celý právní subjekt. Vyvařují se utěrky, ručníky, povlečení a prostěradla. Pyžamka si děti nosí na vyprání domů. Pro MŠ se perou i záclony, ubrusy a pracovní oblečení provozních zaměstnankyň.

Manipulace s prádlem: použité prádlo z naší MŠ je uloženo v igelitových jednorázových pytlích nebo látkových pracích pytlích označených jako pytle pro transport. Poté je odváženo na vyprání. Čisté vyžehlené nebo vymandlované prádlo je přiváženo v čistých koších a ukládá se ve skříních, určených jen pro čisté prádlo.

1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého.

5. Úklid
Denní úklid se provádí vytíráním podlah na vlhko (po příchodu dětí – šatny, po stolování – jídelny, při odpol.odpočinku – umývárny), vysáváním koberců, mytím WC a umyvadel dezinfekcí, utíráním prachu.
1x týdně – vytírání společných prostor dezinfekcí, mytí hřebenů v dezinfekci
1x za měsíc – generální úklid (mytí hraček dezinfekcí, mytí dveří, obkladů, nábytku, leštění podlah, omývání květin a radiátorů)
3x ročně – mytí oken, krytů zářivek a osvětlení
Odpadky jsou odnášeny každý den do přistavěného kontejneru, který je každý týden vyvážen Technickými službami.

6. Otužování a ozdravná opatření
•    vzduchem – snažíme se prostory nepřetápět, děti nosí vhodné oblečení do třídy i ven, dostatečně větráme všechny prostory
•    denním pobytem venku za téměř každého počasí. Pobyt prodlužujeme v letních měsících ráno i odpoledne.

7.  Závěrečné ustanovení
Provozní řád MŠ je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Provozní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě, je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci byli s jeho obsahem prokazatelně seznámeni.

Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy.


                          Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy