Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

30. 8. 2019

 

Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

 

Provozní řád

odloučeného pracoviště MŠ Tyršova

 

Vypracovala:

Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy

Schválila:

Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy

Vydáno dne:

10. 5. 2019

Účinnost od:

1. 9. 2019

Zrušena směrnice:

Provozní řád pro pracoviště Tyršova z 31. 8. 2017

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou oprav v textu směrnice a zaznačením úpravy do úvodní masky.

Číslo

Datum úpravy

Opravená část

Účinnost od

Provedl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Údaje o zařízení
Právní subjekt:          Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321, 551 01
                                 IČO: 71008063
                                 Tel.: 491 812 460
                                 e-mail:  ms.jaro@seznam.cz
                                 webové stránky: ms-jaromer.estranky.cz
                                 ředitelka školy: Mgr. Šárka Čechová
                                 Zřizovatel: Město Jaroměř

Odloučené pracoviště:     Mateřská škola Lužická 321, Jaroměř 551 01
                                        Tel.: 491 812 337
                                        e-mail: msjosefov@seznam.cz

Vedoucí zařízení: Jaroslava Reichertová, zástupkyně ředitelky pro pracoviště MŠ Tyršova

Typ:             MŠ s celodenním provozem
Stanovená kapacita:     80 dětí
Provozní doba:             6.00 – 16.30 hod.
Počet tříd:                    3

2.Režimové požadavky

Režim dne je částečně stanoven, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidového koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na dobu nezbytně nutnou.

Příchod dětí do MŠ: nástup dětí v době od 6.00 do 8.00 nebo po domluvě i během dopoledne. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně je předat učitelce. Nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně. Před známou nepřítomností omlouvají rodiče dítě předem.

Režimová opatření:

•    pro užívání sociálního zařízení v 1. patře:
třídy Berušek a Motýlků se střídají tak, aby se v prostorách koupelny a WC děti vzájemně nepotkávaly – paní učitelky plánují činnosti s ohledem na skutečnost, že jsou prostory sociálního zařízení pro obě třídy společné  

•    pro pobyt v oddělené herně ve 2. patře:
děti se mezi oběma hernami pohybují samostatně, podle předem určených pravidel v závislosti na vykonávané aktivitě, ale vždy za současného dozoru dalšího pedagogického (ve výjimečných případech nepedagogického) pracovníka

Spontánní hry: probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Didakticky cílené činnosti: probíhají v průběhu celého dne formou individuálních, skupinových či frontálních činností, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

Pohybové aktivity: zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku, sezónní aktivity, předplavecký výcvik.

Sledování televize a videa: Televize je využívána pouze v případě nepříznivého počasí, maximálně 2x týdně po půlhodině. Děti se dívají pouze na televizní pořady, které jsou určené právě jim. Program sledují jen ty děti, které mají zájem pořad sledovat.  

Pobyt venku: Provádí se v herně, na školní zahradě, na vycházce – vždy v bezpečném prostředí. Ranní cvičení provádí předškoláci denně různými formami, sezónně využívají přilehlou terasu, školní zahradu. Mladší děti cvičí také denně, cvičí ve vyvětraných prostorách. Pokud je nepříznivé počasí, zařazujeme pohybové činnosti uvnitř budovy navíc.
Probíhá od 9.30 hod. – do 11.30hod. minimálně dvě hodiny venku. Nejstarší děti od podzimu do zimy a opět od jara do prázdnin provozují tzv. „Batůžkové dny“, kdy 1x týdně absolvují cílené pěší výlety po blízkém i vzdálenějším okolí.
V létě děti tráví pobyt venku od rána, nejstarší děti venku i svačí (terasa)

Zahrada je dostatečně prostorná, nabízí možnost k různorodým aktivitám:
-    Velký travnatý prostor na pohybové hry, míčové hry
-    Dvě pískoviště dostatečně od sebe vzdálená, aniž by se děti vzájemně rušily
-    Asfaltový prostor k jízdě na koloběžkách
-    Prolézací prvky
-    Tabuli na venkovní kresbu
-    Dřevěný domeček 1x
-    Trampolína
-    Kopec na bobování
-    Skluzavka

Spánek, odpočinek, klidové činnosti: Probíhá od 12.00hod. – 13.00hod/ 13.45 hod. – podle věku. Respektujeme individuální potřeby dítěte, proto rozlišujeme spánek a odpočinek dětí. Děti mohou vždy uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost individuálně volit délku odpočinku a postupně se zúčastňovat klidových aktivit (prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo delšího odpočinku. Matrace se na všech odděleních denně rozkládají.

3.Organizace školního stravování

Strava je připravována v mateřské škole. Děti jedí ve svých třídách, jídlo je vyváženo z kuchyně výtahem.
Nejstarší děti se ve velké míře obsluhují samostatně, celé příbory děti používají dle zručnosti, nejstarší děti – všechny, prostřední děti – postupně si zvykají, nejmenší děti používají pouze lžíci.

Přesnídávka    8.30 hod
Oběd             11.30 hod
Svačina         14.00 hod

Pitný režim: samoobslužný, v nabídce jsou vitamínové nápoje, ovocné šťávy, minerálky. K tomu účelu slouží volně přístupné barely v každé třídě.

4.Způsob nakládání s prádlem  

Výměna prádla:    Ručníky: - 1x týdně
                             Pyžamka: - 1x týdně
                             Lůžkoviny: - 1x za tři týdny
V případě potřeby se výměna provádí ihned, výměnu zajišťují provozní zaměstnanci MŠ.

Způsob praní: Prádlo je odváženo do prádelny v jiné MŠ, kde se pere pro celý právní subjekt. Vyvařují se utěrky, ručníky, povlečení a prostěradla. Pyžamka a deky si děti nosí na vyprání domů. Pro MŠ se perou i záclony, ubrusy a pracovní oblečení provozních zaměstnankyň.

Manipulace s prádlem: použité prádlo z naší MŠ je uloženo v igelitových jednorázových pytlích nebo látkových pracích pytlích označených jako pytle pro transport. Poté je odváženo na vyprání. Čisté vyžehlené nebo vymandlované prádlo je přiváženo v čistých koších a ukládá se ve skříních, určených pouze k tomuto účelu.
1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého.

5.Úklid

Denní úklid se provádí vytíráním podlah na vlhko (po příchodu dětí – šatny, po stolování – jídelny, při odpol.spánku – umývárny), vysáváním koberců, mytím WC a umyvadel dezinfekcí, utíráním prachu.
1x týdně – vytírání společných prostor dezinfekcí, mytí hřebenů v dezinfekci
1x za měsíc – generální úklid (mytí hraček dezinfekcí, mytí dveří, obkladů, nábytku, leštění podlah, omývání květin a radiátorů)
3x ročně – mytí oken, krytů zářivek a osvětlení
Odpadky jsou odnášeny každý den do přistavěného kontejneru, který je každý týden vyvážen Technickými službami.

6.Otužování a ozdravná opatření

• vzduchem – snažíme se prostory nepřetápět, děti nosí vhodné oblečení do třídy i ven, dostatečně větráme všechny prostory
• denním pobytem venku za téměř každého počasí. Pobyt prodlužujeme v letních měsících ráno i odpoledne.

7. Závěrečné ustanovení

Provozní řád MŠ je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Provozní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě, je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci byli s jeho obsahem prokazatelně seznámeni.

Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy.                                

                     Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy